Skip to main content
Evgeny Kuznetsov

Evgeny Kuznetsov

C - WSH

Age: 29

Next Game

No Game
Rank C #19
Best / Worst C #15 / #30

Eligibility

Yahoo C
ESPN F