Photo of Geovany Soto

Geovany Soto (C)

Oakland Atheletics

RHRRBISBAVEAlerts
71110.250-

Geovany Soto Value Based Rank (VBR) out of 500 Hitters

Preseason Ranking

Season to Date Ranking

Last 30 Ranking

Last 15 Ranking

Last 7 Ranking

Rest of Season Ranking

Runs Ranking

HR Ranking

Hits Ranking

RBI Ranking

AVG Ranking

SB Ranking